نشانی: قم- انتهای بلوار شهید صدوقی- میدان مفید-جنب دانشگاه مفید- دبیرستان دوره اول مفید

تلفن:

32916200- 32916205- 025

شماره پیامک:

10002532916200