نشانی:  

قم- انتهای بلوار شهید صدوقی- میدان مفید-جنب دانشگاه مفید- دبیرستان دوره اول مفید

تلفن:

 32916200- 025

 32916205- 025

آدرس کانال تلگرام :

https://telegram.me/mofidqom92