122
دبیرستان پسرانه قم - درباره ما
منو اصلی
درباره ما

دبستان پسرانه غیر دولتی مفید که وابسته به مکتب خیریه امیرالمومنین(ع) می باشد؛ از مهر سال 1390 با رویکرد وسیاست های جدید آموزشی وبا مقطع پیش دبستانی آغاز به فعالیت نمود. این سیاست ها که در مجتمع آموزشی مفید مد نظر می باشد به شرح ذیل از نظر می گذرد:

 

خانواده

الف- نقش اصلی تربیت را به عهده خانواده میدانیم.

ب-فعالیت های دانش آموز، برنامه های مدرسه ورویکرد مدرسه را به خانواده اطلاع رسانی می کنیم.

 ج-شرایط ممکن را برای مشارکت خانواده ها در مدرسه فراهم می کنیم.

د-خانواده در ارتباط با مدرسه شئونات اسلامی را رعایت می کند.

 

 نیروی انسانی

الف- در آغاز دوره ی همکاری؛ رویکرد؛ برنامه ها وانتظارات خود را تبیین می کنیم.

ب-شرایط رشد وارتقاء کارکنان را فراهم می کنیم.

ج-کارکنان در راستای رویکرد مدرسه عمل می کنند.

د-برای پاسخگویی به نیازهای طبیعی دانش آموزان از مربیان با تخصص های متنوع استفاده می کنیم.

ر-تعداد مربیان در مدرسه متناسب با تعداد دانش آموزان است.

ز-پرسنل مدرسه در برنامه های مدرسه نقش مشارکتی دارند.

و-همکاران مدرسه پای بند به اصول مذهب هستند.

 

ارتباطات

الف- الزامات آموزش وپرورش ومجتمع را رعایت می کنیم.

ب-روکرد خود را به جامعه معرفی می کنیم.

ج-تجبیات خود را با دیگران به اشتراک می گذاریم.

د-تعاملات ما براساس احترام واعتماد است.

 

یادگیری

الف- فرآیند یادگیری مبتنی بر انگیزه درونی است.

ب-یادگیری توسط کودک شکل می گیرد ومربی نقش تسهیل گری دارد.

ج-اشتباهات کودک به عنوان فرصتی برای یادگیری تلقی می شود.

د-در طراحی فرآیند یادگیری به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه می کنیم.

ر-فرآیند یادگیری طوری طراحی می شود که تا حد امکان منجر به تجربیات عینی دانش آموزان شود.

ز-در طراحی فرآیند یادگیری به رشد همه جانبه دانش آموزان توجه می کنیم.

و-مدرسه رسالت آموزشی خود را به خانواده تحمیل نمی کند.

ه-با ایجاد حداکثر تنوع در فرآیند یادگیری در حد امکان فرصت انتخاب گری به دانش آموز می دهیم.

ی-محتوای آموزشی برگرفته از زندگی طبیعی کودک است.

 

ارزش یابی

الف- در طراحی فرآیند یادگیری به خود ارزیابی دانش آموز توجه می کنیم.

ب-ارزشیابی هر دانش آموز را متناسب با روند رشد خودش انجام می دهیم.

ج-مدرسه، ارزشیابی رفتارهای رفتارهای دانش آموز را به ویژگی های شخصیتی او تعمیم نمی دهیم.

د-ارزشیابی نباید به مقایسه بین دانش آموزان منجر شود.

ر-در ارزشیابی آموزشی، از روش های مختلف جمع آوری اطاعات استفاده می کنیم.(مشاهده، گفتگو، عکس، فیلم، جمع اوری تولیدات)

 ز-گزارش فعالیت های کودک در مدرسه از طریق توصیف به خانواده ارایه می شود.

و-فرآیند ها وبرنامه های مدرسه را مستند می کنیم.

ه-برای ارزیابی عملکرد مدرسه، نظام ارزشیابی داریم.

 

دانش آموز

 الف- مدرسه برای کودکان نشاط آور است.

ب-کودک قبل از ثبت نام، به لحاظ داشتن حداقل های لازم برای یادگیری ارزیابی می شود.

ج-دانش آموزان خاص در صورت مهیا بودن شرایط، ثبت نام خواهند شد.

د-مدرسه تفاوت های فردی کودکانرا به رسمیت می شناسد.

 

 ابزارها وفضاهای آموزشی

الف- ابزارهای آموزشی مدرسه سطوح مختلف توانایی وعلایق دانش آموزان را پوشش می دهد.

ب-مدرسه مجهز به نرم افزار وسخت افزارهای فناوری اطلاعات وارتباطات است.

ج-فضاهای مدرسه متناسب با تعداد دانش آموزان می باشد.

د-فضاهای مدرسه نیازهای متفاوت کودکان را تامین می کند. 

 

با توجه به این سیاست ها این دبستان در سال تحصیلی 94-93 در مقاطع پیش دبستانی، اول ،دوم وسوم ابتدایی ثبت نام می نماید.

امتیازدهی